Skip links
Home » Privacy Statement

Privacy statement

Download als PDF

Algemeen

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet daarvan in Nederland en alle toepasselijke regels voor privacy in de gezondheidszorg, onder meer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en daarnaast onder meer nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, het bestrijden van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Onze huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verwerkt:
  • voor zorgverlening;
  • voor communicatie met u;
  • voor doelmatig beheer van onze huisartsenpraktijk, waaronder de financiële afwikkeling van uw behandeling;
  • voor kwaliteitsdoeleinden, tenzij u daar bezwaar tegen heeft gemaakt;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, tenzij u daar bezwaar tegen heeft gemaakt.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Verwerkingen op grond van gerechtvaardigd belang worden zoveel mogelijk beperkt tot gegevens op geaggregeerd of gepseudonimiseerd niveau.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder en in elk geval via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de wettelijke bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op rectificatie of wissing van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht op beperking van de verwerking en om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.
 • Indien een verwerking op uw toestemming is gebaseerd, om de toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij voorts gebruik van dienstverleners, zoals ten behoeve van het gebruik van een huisarts informatie systeem. Wij hebben conform de AVG verwerkersovereenkomsten gesloten met deze dienstverleners, op grond waarvan onder meer passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt of een andere passende dienst relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Uitwisseling gegevens

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe zorgverlener. De oude zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe zorgverlener. Uw medisch dossier wordt dan door uw zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe zorgverlener worden overgedragen.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij persoonsgegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Contactgegevens praktijk

info@straatzorgrotterdam.nl
Mathenesserlaan 433
3023 GH Rotterdam